Basketligaen

Basketligaen er en selvstændighed juridisk enhed med ansvar for at afvikle Danmarksmesterskabet for herrer i Basketball.

Basketligaen er underlagt Danmarks Basketball-Forbunds rigsdag der er den øverste instans i basketballforbundet.

Rigsdagen godkender årligt Basketligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF’s love og reglementer §12 stk.5 pkt. 8. Fra Basketligaen udpeges i fællesskab med dameligaen en repræsentant der indgår i DBBF’s bestyrelse. jf. DBBF’s love og reglementer §9 litra f.

Ligaudvalget

Ligaudvalget er konstitueret ifølge DBBF’s love og reglementer §9 litra f og §20 stk.3. Ligaudvalget består af tre personer fra Ligarådet der i samråd med forretningsføreren tager driftsbeslutninger.

Basketliga-Rådet

Basketliga-Rådet består af ligaklubbernes repræsentanter, samt op til tre repræsentanter udpeget af DBBF. Rådet er ansvarlig for den løbende drift af ligaen og alle væsentlige beslutninger skal tages her.

Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Basketliga-Rådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til Basketligaen. Hver klub kan udpege en substitut, der deltager i Basketliga-rådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.

Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året. Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal.

Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til disse dokumenter skal dette være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen.

1. division

1. Divisions klubbernes repræsentanter inviteres til møde med forretningsføreren en gang årligt.

Forretningsfører

Basketligaen har en honoreret forretningsfører med ansvaret for opgaver defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af Basketliga klubberne Herunder er også defineret ansvar og kompetenceområder.

Fra sæsonen 09-10 har Basketligaen indgået en aftale med Danmarks Basketball Forbund der har ansvaret som forretningsfører for ligaen.